پایه کابینت ABS

پایه ABS کد 1041

پایه ABS کد 1041

نام محصول: پایه ABS کد 1041
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1041
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1040

پایه ABS کد 1040

نام محصول: پایه ABS کد 1040
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1040
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1011

ستون ABS کد 1011

نام محصول: ستون ABS کد 1011
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: ستون کابینت، ستون سلطنتی
کد محصول: 1011
ارتفاع: 48 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بالا
کاربرد: کابینت روشویی، کابینت آشپزخانه و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1010

پایه ABS کد 1010

نام محصول: پایه ABS کد 1010
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1010
ارتفاع: 80 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1056

پایه ABS کد 1056

نام محصول: پایه ABS کد 1056
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1056
ارتفاع: 80 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1055

پایه ABS کد 1055

نام محصول: پایه ABS کد 1055
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1055
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1054

پایه ABS کد 1054

نام محصول: پایه ABS کد 1054
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1054
ارتفاع: 73 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1043

پایه ABS کد 1043

نام محصول: پایه ABS کد 1043
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1043
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1098

پایه ABS کد 1098

نام محصول: پایه ABS کد 1098
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1098
ارتفاع: 80 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1097

پایه ABS کد 1097

نام محصول: پایه ABS کد 1097
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1097
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1062

پایه ABS کد 1062

نام محصول: پایه ABS کد 1062
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1062
ارتفاع: 60 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1060

پایه ABS کد 1060

نام محصول: پایه ABS کد 1060
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1060
ارتفاع: 60 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 4040

پایه ABS کد 4040

نام محصول: پایه ABS کد 4040
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 4040
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 3030

ستون ABS کد 3030

نام محصول: ستون ABS کد 3030
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: ستون کابینت، ستون سلطنتی
کد محصول: 3030
ارتفاع: 48 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: کابینت روشویی، کابینت آشپزخانه و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 2020

پایه ABS کد 2020

نام محصول: پایه ABS کد 2020
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 2020
ارتفاع: 80 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1515

پایه ABS کد 1515

نام محصول: پایه ABS کد 1515
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1515
ارتفاع: 80 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 7030

پایه ABS کد 7030

نام محصول: پایه ABS کد 7030
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 7030
ارتفاع: 30 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 7017

پایه ABS کد 7017

نام محصول: پایه ABS کد 7017
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 7017
ارتفاع: 17 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 7014

پایه ABS کد 7014

نام محصول: پایه ABS کد 7014
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 7014
ارتفاع: 14 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 6060A

پایه ABS کد 6060

نام محصول: پایه ABS کد 6060
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 6060
ارتفاع: 78 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 7040

پایه ABS کد 7040

نام محصول: پایه ABS کد 7040
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 7040
ارتفاع:
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 8585

ستون ABS کد 8585

نام محصول: ستون ABS کد 8585
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: ستون کابینت، ستون سلطنتی
کد محصول: 8585
ارتفاع: 48 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بالا
کاربرد: کابینت روشویی، کابینت آشپزخانه و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 7042

پایه LCD کد 7042

نام محصول: پایه LCD کد 7042
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه LCD – پایه سلطنتی
کد محصول: 7042
ارتفاع: 42 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد پایه LCD: میز LCD، میز TV، مبلمان و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 7031

پایه ABS کد 7031

نام محصول: پایه ABS کد 7031
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 7031
ارتفاع: 30 سانتیمتر
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه ABS کد 1068

پایه ABS کد 1068

نام محصول: پایه ABS کد 1068
شرکت سازنده: گروه تولیدی کاراکابین
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه مبلی – پایه PVC – پایه سلطنتی
کد محصول: 1068
ارتفاع:
رنگ پذیری: عالی
مقاومت در برابر فشار و ضربه: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت روشویی، مبلمان سلطنتی و …
قیمت درج شده برای خرید حداقل 100 عدد می‌باشد.
قیمت برای تعداد پایین‌تر متفاوت است.

پایه مبلی و سلطنتی ABS

برای خرید پایه ABS برای تولید کابینت PVC با ما در تماس باشید.

پایه مبلی و پایه سلطنتی های موجود رد فروشگاه کاراکابین را میتوانید با قیمت مناسب خریداری نماید. پایه پلاستیکی ، پایه مبلی و پایه سلطنتی، پلیه سرویس بهداشتی، پایه پلاستیکی و پلیمری پی وی سی ، پایه منبت ABS، پایه پی وی سی ABS، پایه مبلی پایه سلطنتی، پایه کوتاه میز ال سی دی، پایه LCD، پایه 80 سانتی میز روشویی، پایه 80 سانتی کابینت روشویی، پایه میلی کوتاه، پایه مبلی بلند، پایه ABS کابینت PVC، پایه پلاستیکی ارزان ، پایه منبت PVC، پایه میز TV، پایه میز LCD ، ABS legs، پایه مخصوص کابینت حمام، ساخت کابینت پایه دار PVC، کابینت ضد آب و ضد بخار پایه دار ABS، پایه کابینت آشپزخانه ضد بخار، پایه منبت ABS و کابینت دیواری PVC، پایه کوتاه و پایه بلند ABS ، کابینت PVC پایه دار ABS، آموزش ساخت کابینت PVC با پایه های ABS بلند و کوتاه PVC و ABS و همچنین نحه منتاژ کابینت PVC مخصوص حمام و کابینت ABS و پایه PVC برای پایه روشویی سلطنتی ، تولید کابینت آشپزخانه و کابینت روشویی بهداشتی و روشویی حمام و روشویی سلطنتی ضد آب برای استفاده در منازل لوکس و زیبا ، پایه منبت کاری شده به جای پایه های قدیمی و چوبی سخت. پایه ABS سبک است و برخلاف پایه پایه منبت چوبی سنگین نیست. ستون ABS برای تزئین بالا و ستون های کابینت آشپزخانه و کابینت سرویس های بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید پایه های ABS در گروه تولیدی کاراکابین با استفاده از ابزارهای روز دنیا و با بهره مندی از به روزترین تکنولوژی های اروپایی است. این پایه ها بدون کوچکترین انحنا و کجی به مشتریان و تولید کنندگان مابینت آشپزخانه و کابینت PVC عرضه می‌گردد. لازم به ذکر است پایه منبت پی وی سی به دلیل کیفیت بالا در ساخت و همچنین پایه میز ال سی دی نیز به دلیل داشتن با کیفیت ترین و مرغوب ترین پلاستیک ABS منجر به تولید پایه بسیار شیک و با دوام شده است. پایه مبلی و سلطنتی ABS با استفاده از آستری پلاستیک آماده رنگ امیزی می‌شود. پایه ABS موجود در فروشگاه کاراکابین با کیفیت بالاست و در نتیجه رنگ مورد استفاده در رنگ آمیزی به مراتب با کیفیت تر و مناسب تر است. رنگ مورد استفاده در رنگ آمیزی پایه پلاستیکی ای بی اس عموما رنگ پلی اورتان و رنگ ماشینی 21 می‌باشد که با نام رنگ گاما نیز شناخته می‌شود. لازم به ذکر است انواع مختلف پایه ABS موجود در گروه تولیدی کاراکابین را با ابعاد مختلف و قیمت های بسیار پایین (پایه ABS ارزان) می‌توانید از کاراکابین خریداری نمایید.

به اشتراک بگذارید: